Niewsbrief

Tuinjaar

Set aardappelen

De eerste aardappelen kunnen begin april worden gepoot: eerst de vroege rassen die eventueel in maart zijn voorgekiemd. De grondtemperatuur moet ten minste 7 °C bedragen voor voorgekiemde en 10 °C voor niet-voorgekiemde knollen; de eerste oogst kan dan reeds in juli plaatsvinden.

U heeft nodig:

 1. pootgoed: pootaardappelen van vroege rassen, zo nodig voorgekiemd.
 2. Gereedschap: spitvork, cultivator en zaaitand voor het losmaken van de grond, bladschoffel, platte schaar of hark voor het doorploegen, schop voor het uitstrooien van compost.
 3. Accessoires: opvangbak voor onkruid en stenen, transportkruiwagen of kruiwagen, sproeier om het bed vochtig te houden tijdens droge periodes

Voorbereidende overwegingen

 • Bij de keuze van een ras moet niet alleen rekening worden gehouden met het oogsttijdstip (dat wordt beïnvloed door het klimaat en de teeltmethode), maar ook met de gewenste kookeigenschappen en bewaarbaarheid. (Alleen de late aardappelen kunnen voor langere tijd worden bewaard.)
 • Bedenk ook dat vooral de oudere aardappelrassen een enorme variëteit aan smaken bieden. Als de grond bovendien met terughoudendheid en hoofdzakelijk biologisch wordt bemest, kan dit een lagere opbrengst tot gevolg hebben, maar meestal leidt dit ertoe dat de knollen een sterkere eigen smaak ontwikkelen of, zoals in de wijnbouw, de smaakkwaliteiten van de grond verwerven.
 • Als de opbrengst en de gezondheid van de planten in het oogstjaar goed waren, is het meestal mogelijk om twee tot drie keer opnieuw te planten van de eigen oogst. Gebruik echter uiterlijk na drie jaar vers plantgoed, want bij vegetatief vermeerderde (d.w.z. door knollen) opstanden verspreiden zich na verloop van tijd virusziekten, die door bladluizen worden overgebracht.

De juiste plantplaats kiezen

 • Teel aardappelen slechts om de vier jaar op dezelfde plaats** om de verspreiding van door de bodem overgedragen ziekten en met name aardappelcysteaaltjes te beperken.
 • Goede volggewassen zijn bijvoorbeeld struikbonen, andijvie, sla of koolrabi. (Vroege aardappelen zelf zijn over het algemeen een goed voorgewas, omdat ze een onkruidarme, losse grond achterlaten).
 • In de tuin is het van essentieel belang te vermijden dat aardappelen en tomaten dicht bij elkaar staan - let op de hoofdwindrichting om aantasting door schimmelziekten in beide teelten te voorkomen. De schimmel die bruinrot bij tomaten veroorzaakt, is dezelfde die laatrot bij aardappelen veroorzaakt. Het tast eerst het aardappelloof aan en vormt dan sporen die door de wind kunnen worden overgebracht op de tomatenplanten.

Bereid de grond voor

 • Maak de grond los met een spitvork tot een diepte van ongeveer 30 centimeter en trek door met een cultivator of zaaitand. Verwijder wortelonkruid en grotere stenen. Aardappelen geven de voorkeur aan een droge, warme grond die verrijkt is met compost. Zandgronden en zandleemgronden zijn dus bijzonder geschikt. (Zware gronden die neigen tot wateroverlast, moeten eerst door diverse verbeteringsmaatregelen geschikt worden gemaakt voor de aardappelteelt: Inbrengen van compost en zand, diep spitten in de herfst met aansluitend vorstvrij maken of inzaaien van een diepwortelend voorgewas zoals bladrammenas).
 • Verrijk de grond naar behoefte (een bodemanalyse kan hier nuttig zijn) met verrotte mest of rijpe compost - dit kan het beste het jaar ervoor of begin maart van hetzelfde jaar gebeuren. De aardappel geeft de voorkeur aan een voedselrijke bodem, maar is gevoelig voor overbemesting. Onder dergelijke omstandigheden neemt de vatbaarheid voor ziekten toe en worden de bewaarbaarheid en de smaak nadelig beïnvloed.
 • Het is ook ten zeerste aan te bevelen groenbemester toe te passen als voorgewas in de zomer of de herfst van het voorafgaande jaar; bijvoorbeeld leguminosen (d.w.z. stikstofverzamelaars) zoals klaver, bonen, erwten, wikke of lupinen, gemengd met oliehoudende radijs. De planten verrijken de bodem met stikstof, transporteren voedingsstoffen uit de onderste bodemlagen naar boven en zorgen door beworteling voor een losse en erosie-beschermde bodem. Ze bevriezen in de winter en kunnen dan in het voorjaar gemakkelijk worden verwerkt.

Bereid de grond in het aardappelbed voor

Verrijk de grond zo nodig met verrotte mest of rijpe compost.

Het is ook sterk aan te bevelen om groenbemesters als voorgewas toe te dienen in de zomer of het najaar van het voorafgaande jaar.

Plant de aardappelen

 • Met een bladschoffel, een hark (met de korte kant naar beneden) of een platte frees Teken voorvoren van ongeveer 8 cm diep en zo recht mogelijk op een afstand van 60 tot 70 cm. Deze relatief grote afstand is nodig omdat de aardappelen later zullen worden aangestampt, en vergemakkelijkt ook het rooien.
 • Leg de pootaardappelen op 35 cm van elkaar en met de spruiten naar boven en druk ze lichtjes aan.
 • Gebruik een hark om de grond voorzichtig over de rij aardappelen te trekken, zodat zich een dammetje vormt in elke voor.

Latere zorg

 • Wanneer de eerste scheuten verschijnen, hoop de grond rond de planten op Herhaal dit regelmatig om te voorkomen dat de nieuw gevormde dochterknollen uit de grond groeien en vervolgens groen en oneetbaar worden als gevolg van zonlicht. Tegelijk onderdrukt deze maatregel ook het opkomen van onkruid. Zolang de aardappelplant nog klein is, maar indien nodig extra wieden. In plaats van de (in dit land) traditionele mounding, kan het bedoppervlak tussen de aardappelplanten ook worden bedekt met een dikke laag bladeren of stro.
 • In droge jaren en op droge plaatsen regelmatig water geven. Aardappelen vormen snel een relatief grote massa en hebben voldoende water in de grond nodig om te groeien.

Andere onderwerpen

Als het aardappelonkruid uit de grond komt, kun je beginnen met aarden. Het doel van deze werkzaamheden is de knolvorming te bevorderen, de grond los te maken en onkruidgroei te voorkomen. Het voorkomt ook dat nieuwe dochterknollen uit de grond groeien en vervolgens groen en oneetbaar worden door blootstelling aan licht. Als alternatief kan het aardappelbed ook met mulch worden bedekt.

Ontdek nu

Het juiste tijdstip om aardappelen te oogsten hangt af van vele factoren (ras, rijpingsgroep, bodem, weer en gezondheid van de plant), maar heeft op zijn beurt een grote invloed op de smaak en de bewaarbaarheid van de aardappelen - en niet in de laatste plaats, natuurlijk, op de opbrengst. Als vuistregel geldt: oogst de aardappelen ongeveer 14 dagen nadat het loof boven de grond is afgestorven.

Ontdek nu

Begin maart is de tijd om te beginnen met het forceren van vroege aardappelen. Deze maatregel vervroegt de oogst met tot 14 dagen en leidt ook tot een hogere opbrengst, deels omdat de voorgekiemde aardappelen reeds dikkere knollen hebben dan die welke niet zijn voorgekiemd wanneer de Phytophthora uitbreekt - wat vaak niet te vermijden is. De precieze keuze van de datum hangt af van de geplande plantdatum en moet vier tot vijf weken daarvoor zijn (meestal de tweede week van april).

Ontdek nu