Menu

Informatie over gegevensbescherming

van Manufactum GmbH, Hiberniastraße 5, 45731 Waltrop, Duitsland, per: 16.01.2023

Sinds 25 mei 2018 gelden in heel Europa de uniforme vereisten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de EU (DSGVO) op het gebied van gegevensbescherming. Met de volgende informatie over gegevensbescherming informeren wij u over de verwerking van persoonsgegevens door Manufactum GmbH, Hiberniastraße 5, 45731 Waltrop, Duitsland ("Manufactum", "we" en/of "ons") in het kader van het gebruik van onze websites ("website(s)") die toegankelijk zijn op www.manufactum.nl en onze applicaties in overeenstemming met de DSGVO en de federale wet op de gegevensbescherming (BDSG).

Lees onze informatie over gegevensbescherming zorgvuldig door. Als u vragen of opmerkingen hebt over onze informatie inzake gegevensbescherming, kunt u contact met ons opnemen via datenschutzbeauftragter@manufactum.de.

Inhoud:

1 Naam en contactgegevens van de verantwoordelijke voor de verwerking
2 Contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming
3 Doeleinden van gegevensverwerking, rechtsgrondslagen en legitieme belangen die door de verantwoordelijke voor de verwerking of een derde worden nagestreefd, alsmede categorieën ontvangers en oorsprong van de gegevens
3.1 Toegang tot onze websites/toepassingen
3.1.1 Log files
3.1.2 Cookies, tracking, social media plugins
3.2 Totstandkoming, uitvoering en/of beëindiging van een overeenkomst
3.2.1 Gegevensverwerking bij het sluiten van een overeenkomst
3.2.2 Gebruik van gegevens voor fraudepreventie
3.2.3 Doorgifte van gegevens aan aanbieders van vervoersdiensten
3.2.4 Verwerkers
3.2.5 Beveiliging van creditcardbetalingen/3D-Secure
3.3 Gegevensverwerking voor reclamedoeleinden
3.3.1 Postreclame (incl. onlinereclame)
3.3.2 Nieuwsbrief en analyse van uw gebruiksgedrag
3.3.3 Wedstrijden
3.4 Online aanwezigheid en website optimalisatie (met behulp van cookies) inclusief toestemming
3.4.1 Cookies - algemene informatie en vereiste toestemming
3.4.2 Interventie opties/browser instellingen
3.4.3 Toestemming voor het gebruik van individuele online diensten/het verzamelen van tracking data
3.4.3.1 Onsite targeting
3.4.3.2 Toestemming voor retargeting op Facebook (website aangepast publiek)
3.4.3.3 Toestemming voor retargeting op Pinterest (Pinterest tag)
3.4.3.4 Toestemming voor Google Analytics
3.4.3.5 Intrekking van alle toestemmingen
3.4.4 Verdere verwerking van traceergegevens voor legitieme belangen
3.4.5 Bezwaar/opt-out optie
3.5 Klantenrekening/gebruikersaccount
3.5.1 Algemene informatie over de klantenrekening
3.5.2. Bescherming van de klantenrekening
3.5.3 Waarschuwing tegen vervalste e-mails (spoofing), spam en phishing
3.6 Contact opnemen
3.7 Toepassingen
3.8 Herkomst van gegevens
4 Ontvangers binnen en buiten de Europese Unie
5 Uw rechten
5.1 Overzicht
5.2 Uw rechten in detail
5.3 Recht van bezwaar
5.4 Herroepingsrecht
6 Duur van de opslag
7 Geautomatiseerde besluitvorming, waaronder profilering (art. 22 GDPR)
8 Geen verplichting om uw gegevens te verstrekken

1 Naam en contactgegevens van de verantwoordelijke voor de verwerking

Deze informatie over gegevensbescherming is van toepassing op de gegevensverwerking door
Manufactum GmbH
Hiberniastraße 5
45731 Waltrop
Telefoon: 0800 26 26 101
Emailadres: info@manufactum.nl

Manufactum wordt vertegenwoordigd door zijn directeuren Alexander Peters en Kai Steffan

2 Contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming

U kunt onze functionaris voor gegevensbescherming bereiken via de volgende contactgegevens:
Dr. Thorsten B. Behling
WTS Legal Rechtsanwaltsgesellschaft mbH
Sachsenring 83
50677 Keulen
E-mail: datenschutzbeauftragter@manufactum.de

3 Doeleinden van gegevensverwerking, rechtsgrondslagen en legitieme belangen die door de voor de verwerking verantwoordelijke of een derde worden nagestreefd, alsmede de categorieën ontvangers en de oorsprong van de gegevens

3.1 Onze websites/toepassingen oproepen

3.1.1 Logbestanden

Telkens wanneer websites/applicaties worden opgeroepen, wordt door de respectieve internetbrowser van uw respectieve eindapparaat informatie naar de server van onze website gestuurd en tijdelijk opgeslagen in logbestanden, de zogenaamde log files. De in dit proces opgeslagen gegevensrecords bevatten de volgende gegevens, die worden opgeslagen totdat ze automatisch worden verwijderd:

 • Datum en tijdstip van toegang
 • Naam van de opgeroepen pagina
 • IP-adres van het verzoekende apparaat
 • Referrer URL (URL van waaruit u naar onze website bent gekomen)
 • Volume van de overgedragen gegevens
 • Laadtijd
 • Product- en versie-informatie van de gebruikte browser, uw gebruikte besturingssysteem en de naam van uw toegangsprovider.

De rechtsgrondslag voor de verwerking van het IP-adres is art. 6, lid 1, onder f), DSGVO. Ons legitiem belang vloeit voort uit

 • het waarborgen van een vlotte verbindingsopbouw,
 • het waarborgen van een comfortabel gebruik van onze website/toepassing,
 • het evalueren van de veiligheid en stabiliteit van het systeem.

Een directe conclusie naar uw identiteit is op basis van de informatie niet mogelijk en zal door ons ook niet worden getrokken. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op basis van onze gerechtvaardigde belangen, zoals uitgelegd in punt 5.3.

De gegevens worden opgeslagen en automatisch gewist nadat de bovengenoemde doeleinden zijn bereikt. De standaardtermijnen voor schrapping zijn gebaseerd op het noodzakelijkheidscriterium.

3.1.2 Cookies, tracking, plugins voor sociale media

Wij gebruiken cookies, tracking tools, targeting methodes en social media plug-ins voor onze website. De precieze procedures en het gebruik van uw gegevens voor dit doel worden hieronder in punt 3.4 nader toegelicht.

3.2 Totstandkoming, uitvoering en/of beëindiging van een overeenkomst

3.2.1 Gegevensverwerking bij het sluiten van het contract

Als u zich registreert op een van onze websites en/of een ander contract met ons sluit, verwerken wij de gegevens die nodig zijn voor de sluiting, uitvoering en/of beëindiging van het contract met u. Dit omvat:

 • voornaam, achternaam
 • facturerings- en leveringsadres
 • e-mailadres
 • facturerings- en betalingsgegevens
 • telefoonnummer
 • bankgegevens en
 • geboortedatum, indien van toepassing.

De rechtsgrondslag hiervoor is artikel 6, lid 1, onder b), DSGVO, d.w.z. dat u ons de gegevens verstrekt op basis van de respectieve contractuele relatie (bv. beheer van uw klanten-/gebruikersaccount, verwerking van een koopovereenkomst) tussen u en ons. Wij zijn ook verplicht om uw e-mailadres te verwerken in het geval van een aankoop via onze websites als gevolg van wettelijke voorschriften in het Duitse Burgerlijk Wetboek (BGB) voor het verzenden van een elektronische orderbevestiging (Art. 6 (1) (c) DSGVO).

Voor zover wij uw gegevens niet voor reclamedoeleinden gebruiken (zie 3.3. hieronder), slaan wij de voor de afwikkeling van het contract verzamelde gegevens op voor de duur van het contract en tot het verstrijken van de wettelijke of eventueel contractuele garantie- en waarborgrechten. Na het verstrijken van deze termijn bewaren wij de door de handels- en belastingwetgeving voorgeschreven informatie over de contractuele relatie gedurende de bij wet bepaalde termijnen. Gedurende deze periode worden de gegevens uitsluitend opnieuw verwerkt in geval van een controle door de belastingautoriteiten.

Voor de afwikkeling van een koopovereenkomst via onze websites/applicaties is bovendien de volgende gegevensverwerking vereist:
Uw betalingsgegevens worden doorgegeven aan betalingsdienstaanbieders die in opdracht van ons de betaling(en) afhandelen. Wij geven gegevens over uw afleveradres door aan logistieke bedrijven en verzendpartners die door ons zijn ingeschakeld. Om ervoor te zorgen dat de goederen overeenkomstig uw wensen worden geleverd, geven wij - voor zover dit noodzakelijk is - uw e-mailadres en eventueel telefoonnummer door aan het logistieke bedrijf en/of de verzendingspartner die door ons met de levering is belast. Indien nodig zullen zij vóór de levering contact met u opnemen om de details van de levering met u af te stemmen. De desbetreffende gegevens worden uitsluitend voor de desbetreffende doeleinden doorgegeven en na levering gewist.

3.2.2 Gebruik van gegevens voor fraudepreventie

De gegevens die u in het kader van een bestelling verstrekt, kunnen worden gebruikt om na te gaan of er sprake is van een atypische besteltransactie (bv. gelijktijdige bestelling van een groot aantal goederen op hetzelfde adres met verschillende klantenrekeningen). In beginsel hebben wij een rechtmatig belang bij het uitvoeren van een dergelijke controle. De rechtsgrondslag voor de verwerking is artikel 6, lid 1, onder f), DSGVO. Ons rechtmatig belang vloeit voort uit de mogelijkheid om pogingen tot fraude ten nadele van ons te voorkomen en aldus economische nadelen voor ons te vermijden.

3.2.3 Doorgifte van gegevens aan aanbieders van vervoersdiensten

Voor de levering van bestelde goederen werken wij samen met logistieke dienstverleners/transportbedrijven en/of verzendpartners: De volgende gegevens kunnen aan hen worden medegedeeld met het oog op de levering van de bestelde goederen of - voor zover dit noodzakelijk is - voor de bekendmaking ervan: Voornaam, achternaam, postadres, e-mailadres, telefoonnummer (bv. voor verzendingsberichten).
De rechtsgrondslag voor de verwerking is artikel 6, lid 1, onder b), DSGVO.

3.2.4 Processor

Bij de verwerking van uw gegevens maken wij gebruik van verwerkers. Een verwerker is een natuurlijke persoon of rechtspersoon, autoriteit, instelling of ander orgaan die of dat ten behoeve van de voor de verwerking verantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt. Verwerkers gebruiken de gegevens niet voor eigen doeleinden, maar voeren de gegevensverwerking uitsluitend uit voor de voor de verwerking verantwoordelijke. Voorbeeld: Wanneer u een artikel bij ons koopt, geeft u onder meer uw e-mailadres aan ons door met het oog op het verzenden van een orderbevestiging door ons. Wij zijn derhalve de verantwoordelijke voor de verwerking van deze gegevens. Met het oog op de verzending van een orderbevestiging wordt uw e-mailadres vervolgens doorgegeven aan een dienstverlener. Deze dienstverlener stuurt u vervolgens de orderbevestiging voor het gekochte artikel. Daartoe verwerkt de dienstverlener uw e-mailadres namens ons.

3.2.5 Beveiliging van de betaling met de kredietkaart / 3D-Secure

Om het betalingsproces bij betaling met een creditcard te beveiligen, maken wij gebruik van de 3D Secure procedure. Daartoe worden bepaalde gegevens over uw bestelling via een door ons gebruikte dienstverlener aan de bank die de kaart uitgeeft, doorgegeven. Dit wordt gedaan zodat de bank het geautoriseerde gebruik van de door u gebruikte creditcard kan verifiëren. Naast de technisch vereiste gegevens voor de toewijzing van de verificatie (bv. handelaar- en transactie-ID), omvat de transmissie ook gegevens over de koper en de ontvanger van de goederen (die verschillend kunnen zijn van de koper). In dit verband verwerken wij de voornaam, achternaam en, indien van toepassing, de bedrijfsnaam van elk van deze personen. Op basis van deze gegevens controleert de bank die de kaart uitgeeft, de machtiging om de door u gebruikte kredietkaart te gebruiken. Indien en voor zover de bank die de kaart uitgeeft het toegestane gebruik van de kredietkaart niet voldoende kan verifiëren, afhankelijk van het type kaart dat wordt gebruikt (bv. Visa of MasterCard), kan de bank die de kaart uitgeeft om een extra veiligheidskenmerk (bv. wachtwoord/TAN) worden verzocht. Dit moet dan worden ingevoerd. Als resultaat van deze controle ontvangen wij de informatie of de betaling al dan niet succesvol was. We ontvangen geen verdere informatie.
De rechtsgrondslag voor deze verwerking is art. 6, lid 1, onder f), DSGVO. Ons legitiem verwerkingsbelang is om betalingstransacties met creditcards veilig, uitvoerbaar en klantvriendelijk te maken. Het beveiligen van kredietkaartbetalingen is ook in het rechtmatige belang van de bank die de kaart uitgeeft.

3.3 Gegevensverwerking voor reclamedoeleinden

3.3.1 Postreclame (incl. onlinereclame)

In beginsel hebben wij een rechtmatig belang bij het gebruik van uw gegevens, die wij bijv. in het kader van het aangaan van een contractuele relatie met u hebben verzameld, voor marketingdoeleinden (bijv. reclame per post, nieuwsbrief en andere onlinereclame). Wij verwerken de volgende gegevens voor onze eigen marketingdoeleinden en voor marketingdoeleinden van derden: voornaam, achternaam, titel, postadres, geboortejaar indien van toepassing en/of gegevens over uw registratie, uw eerste bestelling en uw laatste bestelling bij ons indien van toepassing, alsmede informatie over eerder verzonden nieuwsbrieven.

Wij hebben ook het recht om andere over u verzamelde persoonsgegevens met inachtneming van de wettelijke voorschriften op te slaan voor onze eigen marketingdoeleinden en voor de marketingdoeleinden van derden. Deze aanvullende gegevens kunnen bijvoorbeeld betrekking hebben op de categorieën goederen (bijv. "kleding") die u bij ons hebt gekocht. Het doel is u reclame toe te zenden die uitsluitend is afgestemd op uw werkelijke of vermeende behoeften en u niet lastig te vallen met nutteloze reclame.

De opgeslagen gegevens zullen niet aan derden worden doorgegeven. Manufactum pseudonimiseert / anonimiseert bovendien de over jou verzamelde persoonsgegevens met het oog op het gebruik van de gepseudonimiseerde / geanonimiseerde gegevens voor haar eigen marketingdoeleinden en voor marketingdoeleinden van derden (adverteerders).

De gepseudonimiseerde/geanonimiseerde gegevens kunnen ook worden gebruikt om u individueel online reclame aan te bieden, in welk geval de reclame kan worden gericht door externe dienstverleners en/of agentschappen. De rechtsgrondslag voor het gebruik van persoonsgegevens voor marketingdoeleinden is artikel 6, lid 1, onder f), DSGVO. Ons legitiem belang bestaat erin u reclame te kunnen sturen die geschikt is voor u en ons bedrijf te presenteren op een manier die is afgestemd op uw persoonlijke voorkeuren.

Verwijzing naar het recht van bezwaar

U kunt te allen tijde kosteloos bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor voornoemde marketingdoeleinden, met werking voor de toekomst op info@manufactum.de.

**Indien u bezwaar maakt, worden uw gegevens geblokkeerd voor verdere gegevensverwerking voor reclamedoeleinden. Wij wijzen u erop dat in uitzonderlijke gevallen tijdelijk toch reclamemateriaal kan worden verzonden na ontvangst van uw bezwaar. Dit is technisch gezien te wijten aan de noodzakelijke aanlooptijd binnen de selectieprocedure en betekent niet dat wij geen gevolg hebben gegeven aan uw bezwaar.

3.3.2 Nieuwsbrief en evaluatie van uw gebruiksgedrag

Op onze websites/applicaties en, waar van toepassing, op sites van derden (bijv. Facebook) bieden wij u de mogelijkheid om u in te schrijven voor onze nieuwsbrief. Een nieuwsbrief wordt alleen verstuurd als u daarvoor toestemming hebt gegeven door uw e-mailadres op te geven. De tekst van de toestemming, waarin de reikwijdte van de te verlenen toestemming wordt aangegeven, luidt als volgt:

"Ik wens de nieuwsbrief van Manufactum GmbH te ontvangen en word per e-mail op de hoogte gehouden van nieuwe producten in het gamma, aanbiedingen, evenementen, trends, adviesonderwerpen alsook promoties en persoonlijke voordelen aangeboden door Manufactum. Deze toestemming kan te allen tijde met toekomstige werking worden ingetrokken door een bericht te sturen naar info@manufactum.nl of door gebruik te maken van de afmeldingsmogelijkheid aan het einde van elke nieuwsbrief. Ik heb nota genomen van de informatie over gegevensbescherming."

Om er zeker van te zijn dat er geen fouten zijn gemaakt bij het invoeren van het e-mailadres, maken wij gebruik van de zogenaamde double opt-in procedure (DOI-procedure): Nadat u uw e-mailadres in het registratieveld hebt ingevuld en toestemming hebt gegeven om onze nieuwsbrief te ontvangen, sturen wij u een bevestigingslink naar het door u opgegeven adres. Alleen wanneer u op deze bevestigingslink klikt, wordt uw e-mailadres opgenomen in onze distributielijst voor het verzenden van onze nieuwsbrief. De rechtsgrondslag voor deze gegevensverwerking is in elk geval artikel 6, lid 1, onder a), DSGVO.

Als u zich via sites van derden (bijv. Facebook) aanmeldt voor onze nieuwsbrief, geeft de desbetreffende site-exploitant de gegevens die u bij de aanmelding hebt verstrekt (bijv. uw e-mailadres) aan ons door. De rechtsgrondslag voor deze gegevensverwerking is in elk geval artikel 6, lid 1, onder a), DSGVO. Voor zover de sitebeheerder van de derde site de in het kader van uw registratie verstrekte informatie voor eigen doeleinden gebruikt, is de sitebeheerder hiervoor verantwoordelijk. Meer informatie over de verwerking door de exploitant van de site vindt u in zijn informatie over gegevensbescherming. Om uw toestemming te bewijzen, bewaren wij bovendien uw e-mailadres, het tijdstip waarop u ons uw toestemming hebt gegeven en de tekst van uw toestemming. De rechtsgrondslag voor deze gegevensverwerking is Art. 6 (1) f) DSGVO.

In verband met de verzending van nieuwsbrieven kunnen wij ook de in punt 3.3.1 genoemde soorten gegevens gebruiken.

Onze nieuwsbrieven bevatten een pixelgrote afbeelding (tracking pixel), die van de server wordt opgehaald wanneer de nieuwsbrief wordt geopend. Bij het opvragen wordt technische informatie verzameld, zoals informatie over uw browser of systeem, alsmede uw IP-adres en het tijdstip van het opvragen. Deze informatie wordt gebruikt voor de technische verbetering van de diensten. Statistisch onderzoek houdt onder meer in dat wordt nagegaan of nieuwsbrieven worden geopend, wanneer ze worden geopend en op welke links wordt geklikt. Dit wordt gebruikt om de leesgewoonten van onze gebruikers te identificeren en onze inhoud aan hen aan te passen of om andere inhoud te sturen naargelang van de interesses van onze gebruikers.

De rechtsgrondslag voor deze gegevensverwerking is Art. 6 (1) f) DSGVO.

Als u niet wilt dat wij gebruiksgegevens verwerken met betrekking tot de nieuwsbrieven die u hebt ontvangen, zoals hierboven beschreven, kunt u de volgende maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat wij de betreffende informatie niet ontvangen en zo uw recht van bezwaar of herroeping uitoefenen - onverminderd de verklaringen in paragraaf 5.3 en 5.4:

 • Informatie voor de levering van de nieuwsbrief:

Afmelden voor de nieuwsbrief (zie de volgende opmerking)

 • Informatie voor het openen van de nieuwsbrief:

Deactivering van het downloaden van afbeeldingen door uw e-mail client. Meer gedetailleerde informatie hierover kan gewoonlijk worden verkregen via de helpfunctie van uw e-mailprogramma.

 • Informatie over klikgedrag binnen de nieuwsbrief:

Vermijden van klikken op afbeeldingen en links binnen een nieuwsbrief.

 • Uw surfgedrag op onze websites na het klikken op een aanbieding in een nieuwsbrief:
 1. Stel uw browser zo in dat deze geen cookies opslaat. Meer informatie hierover vindt u in paragraaf 3.4.2. Wij wijzen u erop dat u mogelijk niet alle functies van onze website kunt gebruiken als uw browser geen cookies accepteert.

 2. U kunt ook bezwaar maken tegen de registratie van uw surfgedrag hier (externe link).

 • Gebruikt apparaat, inclusief e-mailclient en besturingssysteem:
  Het downloaden van afbeeldingen door uw e-mailclient deactiveren en vermijden dat u op afbeeldingen en links in een nieuwsbrief klikt. Wij ontvangen nog steeds informatie over het besturingssysteem dat u gebruikt wanneer u onze websites bezoekt.

Notitie herroepingsrecht

U kunt uw toestemming te allen tijde met toekomstige werking intrekken door een bericht te sturen naar info@manufactum.nl of door gebruik te maken van de afmeldingsoptie aan het einde van elke nieuwsbrief.

3.3.3 Wedstrijden

Als je je inschrijft voor wedstrijden georganiseerd door Manufactum, zullen we de gegevens die je tijdens de respectievelijke inschrijving hebt meegedeeld gebruiken met het oog op de uitvoering van de deelnameovereenkomst, meer bepaald voor de kennisgeving van de prijzen en, in voorkomend geval, reclame voor onze aanbiedingen en/of aanbiedingen van onze mededingingspartners. Nadere informatie is te vinden in de deelnemingsvoorwaarden van het desbetreffende vergelijkend onderzoek. De rechtsgrondslag voor deze gegevensverwerking is art. 6, lid 1, onder a), DSGVO, art. 6, lid 1, onder b), DSGVO en art. 6, lid 1, onder f), DSGVO.

3.4 Online aanwezigheid en website-optimalisatie (met gebruik van cookies), met inbegrip van toestemmingen

Korte samenvatting

Als exploitant van het platform Manufactum.de verzamelt MANUFACTUM gegevens over het gedrag van de gebruikers op dit platform (tracking data). Dit omvat, onder andere, welke individuele subpagina's (artikel detail pagina's) werden opgeroepen. Daartoe kunnen MANUFACTUM en/of partners van MANUFACTUM cookies in de door de betreffende gebruiker gebruikte browser plaatsen. Het verzamelen van trackinggegevens is alleen toegestaan indien u daarvoor vooraf toestemming heeft gegeven. Je kan dergelijke toestemming geven door te klikken op de "OK"-knop in de "Cookie Banner" die op Manufactum.de wordt weergegeven. Het is echter niet nodig om je toestemming te geven voor de verwerking van dergelijke traceringsgegevens, die noodzakelijk zijn voor de diensten die door de website Manufactum.de worden aangeboden. Dit omvat bijvoorbeeld het plaatsen van cookies met het oog op de weergave van het winkelmandje. MANUFACTUM kan de informatie over je gebruiksgedrag onder meer gebruiken om je op Manufactum.de aanbiedingen te tonen die voor jou interessant zijn of om via gepersonaliseerde inhoud (bijv. retargeting) op andere websites reclame voor je te maken. Voor zover persoonlijke gegevens over je gebruiksgedrag op Manufactum.de ook door andere aanbieders kunnen worden gebruikt, bijvoorbeeld met het oog op "verrijking van de eigen informatie", gebeurt dat gebruik in deze gevallen alleen als je daarvoor vooraf je toestemming hebt gegeven. In deze gevallen vindt de verdere verwerking van de op Manufactum.de verzamelde gegevens regelmatig plaats onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van de aanbieders. De aanbieders kunnen de gegevens in het kader van deze verdere verwerking naar de VS overbrengen. Het Europees Hof van Justitie heeft ten aanzien van de VS geoordeeld dat zij een land zijn met een ontoereikend niveau van gegevensbescherming. In dit verband bestaat er een bijzonder risico dat uw gegevens door Amerikaanse instellingen/autoriteiten worden verwerkt met het oog op controle en toezicht, zonder dat u daartegen over een adequaat rechtsmiddel beschikt. Trackinggegevens die MANUFACTUM zelf verzamelt en opslaat, worden door MANUFACTUM uitsluitend in gepseudonimiseerde vorm verwerkt. Dit voorkomt een directe toewijzing van de gegevens aan uw persoon. Als u individuele cookies in uw browser wilt verwijderen of wilt weten welke dienstverleners cookies in uw browser hebben geplaatst, kunt u dit doen met behulp van een "voorkeurenmanager". Een dergelijke beheerder is bijvoorbeeld te vinden op www.youronlinechoices.com. U hebt ook de mogelijkheid om uw browser zo in te stellen dat er geen cookies worden geplaatst of dat alleen bepaalde soorten cookies worden geplaatst. Details over de mogelijkheid om de instellingen van gangbare browsertypes (waaronder Google Chrome, Firefox) te wijzigen, zijn te vinden in punt 3.4.2. (Interventieopties / browserinstellingen) van deze informatie over gegevensbescherming.

3.4.1 Cookies - Algemene informatie- en toestemmingsvereiste

Op deze website worden cookies en pixels gebruikt. Cookies zijn kleine tekstbestanden die automatisch door uw browser worden aangemaakt en op uw eindapparaat (laptop, tablet, smartphone of vergelijkbaar) worden opgeslagen. In de cookie wordt informatie opgeslagen die verband houdt met het specifieke eindapparaat dat wordt gebruikt. Dit betekent echter niet dat wij rechtstreeks kennis krijgen van uw identiteit. Sommige van de door ons gebruikte cookies worden aan het einde van de browsersessie gewist (zogenaamde sessiecookies). Deze stellen ons in staat om u bijvoorbeeld de pagina-overschrijdende weergave van het winkelmandje aan te bieden, waarin u kunt zien hoeveel artikelen er momenteel in uw winkelmandje zitten en wat uw huidige aankoopwaarde is. Andere cookies blijven op uw computer staan en stellen ons in staat uw computer te herkennen wanneer u ons de volgende keer bezoekt (zogenaamde permanente of cross-session cookies). Deze cookies dienen onder meer om ons aanbod voor u aantrekkelijker te maken. Dankzij deze bestanden is het bijvoorbeeld mogelijk dat je op de website Manufactum.nl informatie ontvangt die specifiek op jouw interesses is afgestemd.
Volgens de wettelijke voorschriften is het opslaan van informatie op eindapparaten (desktops, mobiele telefoons, tablets en dergelijke) - bijvoorbeeld door het plaatsen van cookies - en het opvragen van informatie van eindapparaten (tracking) in de regel alleen toegestaan als u daar vooraf toestemming voor hebt gegeven. Er hoeft echter geen toestemming te worden gegeven indien deze opslag/ontsluiting noodzakelijk is voor het functioneren van de website. Een noodzaak is bijvoorbeeld gelegen in het verzekeren van de volgende functionaliteiten / het bereiken van de volgende doelen:

 • weergave van het winkelmandje,

 • weergave van het notitieblok,

 • mogelijk maken en behouden van de log-in,

 • verzekeren van de systeembeveiliging.

U hebt niet het recht bezwaar te maken tegen gegevensverwerking die noodzakelijk is voor de werking van de website.

Noot

Je kan de Manufactum.de website gebruiken zonder dat er gegevens worden opgevraagd of bewaard op je eindapparaat voor doeleinden die niet noodzakelijk zijn voor de Manufactum.de website. Daarom wordt enkel "basic tracking" geactiveerd wanneer je de Manufactum.de website gebruikt, tenzij je daar verdere toestemming voor geeft.

De bovengenoemde pixels zijn afbeeldingen ter grootte van een pixel die in de HTML-code van onze websites zijn geïntegreerd. Net als een cookie stellen zij ons in staat om te registreren wanneer onze website wordt opgeroepen en om informatie te verzamelen in verband met het specifieke eindapparaat dat wordt gebruikt. Ook deze pixels worden - binnen het hieronder beschreven kader - alleen gebruikt als u daarvoor vooraf toestemming hebt gegeven.

3.4.2 Interventie-opties / browserinstellingen

Natuurlijk kunt u uw browser zo instellen dat hij bepaalde cookies niet op uw eindapparaat plaatst. De helpfunctie in de menubalk van de meeste webbrowsers legt uit hoe u kunt voorkomen dat uw browser nieuwe cookies accepteert, hoe u uw browser kunt laten waarschuwen wanneer u een nieuwe cookie ontvangt of zelfs hoe u alle cookies die u al hebt ontvangen, kunt verwijderen en voor alle volgende kunt blokkeren.

Ga als volgt te werk:

In Internet Explorer:

 1. Selecteer in het menu "Extra" de optie "Internet-opties".
 2. Klik op het tabblad "Privacy".
 3. Nu kunt u de beveiligingsinstellingen voor de Internet-zone maken. Hier kunt u instellen of en welke cookies moeten worden geaccepteerd of geweigerd.
 4. Bevestig uw instellingen met "OK".

In Firefox:

 1. Selecteer in het menu "Extra" het item Instellingen.
 2. Klik op "Privacy".
 3. Selecteer in het vervolgkeuzemenu "Aanmaken volgens door gebruiker gedefinieerde instellingen".
 4. Nu kunt u instellen of cookies moeten worden geaccepteerd, hoe lang u deze cookies wilt bewaren en uitzonderingen toevoegen, welke websites u altijd of nooit cookies wilt laten gebruiken.
 5. Bevestig uw instelling met "OK".

In Google Chrome:

 1. Klik op het Chrome-menu in de werkbalk van de browser.
 2. Selecteer nu "Instellingen".
 3. Klik op "Toon geavanceerde instellingen".
 4. Onder "Privacy", klik op "Inhoud Instellingen".
 5. Onder "Cookies" kunt u de volgende instellingen voor cookies maken:
 • Cookies verwijderen
 • Cookies standaard blokkeren
 • Cookies en websitegegevens standaard verwijderen na het sluiten van de browser
 • Uitzonderingen toestaan voor cookies van bepaalde websites of domeinen

Indien u individuele cookies in uw browser wilt verwijderen of wilt achterhalen welke dienstverleners / leveranciers cookies in uw browser hebben geplaatst, kunt u dit ook doen / te weten komen via een "voorkeursmanager". Een dergelijke voorkeursbeheerder is bijvoorbeeld beschikbaar op https://www.youronlinechoices.com.

3.4.3 Toestemming voor het gebruik van individuele online diensten/het verzamelen van trackinggegevens

Noot

Zoals reeds in paragraaf 3.4.1 van deze informatie over gegevensbescherming is uiteengezet, verzamelt en verwerkt MANUFACTUM trackinggegevens deels op basis van toestemming. Je geeft deze toestemming door te klikken op de "OK"-knop op de website Manufactum.nl in een banner die naar deze toestemmingstekst verwijst. Door op de knop "OK" te klikken, gaat u ermee akkoord dat MANUFACTUM gegevens op uw eindapparaat opslaat (bijv. door cookies in te stellen) of gegevens van uw eindapparaat ophaalt. De op deze wijze verzamelde gegevens (tracking data) worden verwerkt voor doeleinden waarvoor MANUFACTUM een legitiem belang heeft en uw belang bij het niet verwerken van de gegevens zwaarder weegt dan het legitieme belang van MANUFACTUM (afweging van belangen). Een gedetailleerde toelichting op deze verdere verwerking vindt u in de toelichtingen in punt 3.4.4 van deze gegevensbeschermingsverklaring. Door op de knop "OK" te klikken, geeft u bovendien uw toestemming voor het gebruik van bepaalde reclamefuncties van derde aanbieders, voor het gebruik waarvan op zich al toestemming nodig is. De gegevensverwerking die in verband met deze reclamefuncties plaatsvindt, wordt hieronder beschreven (punt 3.4.3.1 tot punt 3.4.3.4 van deze gegevensbeschermingsverklaring).

Alle gegevensverwerking waarvoor u toestemming hebt gegeven door op de knop "OK" te klikken, dient hetzelfde doel, namelijk "reclame".

3.4.3.1 Gerichtheid ter plaatse

Noot

Op deze website wordt informatie verzameld en geanalyseerd met behulp van cookies om de productaanbevelingen te optimaliseren. Deze informatie bevat bijvoorbeeld gegevens over welke producten u op onze website hebt bekeken. De verzameling en evaluatie is uitsluitend pseudoniem en stelt ons niet in staat u rechtstreeks te identificeren. In het bijzonder wordt de informatie niet gecombineerd met persoonlijke gegevens over u. Op basis van deze informatie kunnen wij u op onze site aanbiedingen laten zien die specifiek zijn afgestemd op de interesses die uit uw eerdere gebruikersgedrag naar voren komen.
De rechtsgrondslag voor de verwerking is art. 6, lid 1, onder a), DSGVO (toestemming).

3.4.3.2 Toestemming voor Facebook Retargeting (Website Custom Audience)

Noot

Een pixel van Meta Platforms Ireland Limited is geïntegreerd in deze website (website custom audience pixel). Via deze pixel wordt informatie over het gebruik van deze website (bv. informatie over bekeken artikelen) verzameld door Manufactum (GmbH) en Meta Platforms Ireland Limited in gezamenlijke verantwoordelijkheid en doorgegeven aan Meta Platforms Ireland Limited. Deze informatie kan aan uw persoon worden toegewezen met behulp van verdere informatie die Meta Platforms Ireland Limited over u heeft opgeslagen, bijvoorbeeld omdat u een account hebt op het sociale netwerk "Facebook". De via de pixel verzamelde informatie kan worden gebruikt om op interesses gebaseerde advertenties over onze aanbiedingen op uw Facebook-account weer te geven (retargeting). De via de pixel verzamelde informatie kan ook worden samengevoegd door Meta Platforms Ireland Limited en de samengevoegde informatie kan worden gebruikt door Meta Platforms Ireland Limited voor haar eigen advertentiedoeleinden en voor advertentiedoeleinden van derden. Meta Platforms Ireland Limited kan bijvoorbeeld bepaalde interesses afleiden uit uw surfgedrag op deze website en kan deze informatie ook gebruiken om aanbiedingen van derden te promoten. Meta Platforms Ireland Limited kan de via de pixel verzamelde informatie ook combineren met andere informatie die Meta Platforms Ireland Limited over u heeft verzameld via andere websites en/of in verband met uw gebruik van het sociale netwerk "Facebook", zodat een profiel over u kan worden opgeslagen bij Meta Platforms Ireland Limited. Dit profiel kan voor reclamedoeleinden worden gebruikt. Het is ook mogelijk dat Meta Platforms Ireland Limited de gegevens gebruikt om advertenties aan u of aan andere mensen met soortgelijke profielen aan te bieden. Meta Platforms Ireland Limited is als enige verantwoordelijk voor de permanente opslag en verdere verwerking van de trackinggegevens die worden verzameld via de website aangepaste publiekspixel die op deze website wordt gebruikt. In dit verband kan Meta Platforms Ireland Limited, als enige verantwoordelijke voor de verwerking, gegevens over u opslaan in de VS. Het Europees Hof van Justitie heeft ten aanzien van de VS geoordeeld dat zij een land zijn met een ontoereikend niveau van gegevensbescherming. In dit verband bestaat er een bijzonder risico dat uw gegevens door Amerikaanse instellingen/autoriteiten worden verwerkt met het oog op controle en toezicht, zonder dat u daartegen over een adequaat rechtsmiddel beschikt. De rechtsgrondslag voor deze gegevensverwerking is art. 6, lid 1, onder a), DSGVO (toestemming).

Hier vindt u meer gedetailleerde informatie over gegevensbescherming bij Meta Platforms Ireland Limited: https://www.facebook.com/policy.php Hier vindt u ook de mogelijkheid om uw rechten als betrokkene (bijv. het recht op verwijdering) te doen gelden tegenover Meta Platforms Ireland Limited. U kunt uw toestemming voor het doorgeven van gegevens aan Meta Platforms Ireland Limited intrekken door gebruik te maken van de pixel op deze website hier (externe link) of weigeren uw toestemming te geven voor het gebruik van Facebook Retargeting.

3.4.3.3 Toestemming voor Pinterest Retargeting (Pinterest Tag)

Noot

Een pixel (Pinterest tag) van Pinterest Europe Ltd. (Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Ierland) is in deze website geïntegreerd. Via deze pixel wordt informatie over het gebruik van deze website (bijv. informatie over bekeken artikelen) gezamenlijk door Pinterest Europe Limited en MANUFACTUM verzameld en aan Pinterest Europe Limited doorgegeven. Voor de verdere verwerking van de aan Pinterest Europe Limited verstrekte gegevens is uitsluitend Pinterest Europe Limited krachtens de wet op de gegevensbescherming verantwoordelijk. Deze aan Pinterest Europe Limited doorgegeven informatie kan aan uw persoon worden toegewezen met behulp van verdere informatie die Pinterest Europe Limited over u heeft opgeslagen, bijv. vanwege uw eigendom van een account op het sociale netwerk "Pinterest". De via de pixel verzamelde informatie kan worden gebruikt om u in uw Pinterest-account op interesses gebaseerde advertenties over onze aanbiedingen te tonen (retargeting). De via de pixel verzamelde informatie kan ook door Pinterest Europe Limited worden geaggregeerd en de geaggregeerde informatie kan door Pinterest Europe Limited worden gebruikt voor haar eigen reclamedoeleinden, alsmede voor reclamedoeleinden van derden. Pinterest Europe Limited kan bijvoorbeeld bepaalde interesses afleiden uit uw surfgedrag op deze website en kan deze informatie ook gebruiken om aanbiedingen van derden te promoten. Pinterest Europe Limited kan de via de pixel verzamelde informatie ook combineren met andere informatie die Pinterest Europe Limited over u heeft verzameld via andere websites en/of in verband met het gebruik van het sociale netwerk "Pinterest", zodat bij Pinterest Europe Limited een profiel over u kan worden opgeslagen. Het is ook mogelijk dat Pinterest Europe Limited de gegevens gebruikt om advertenties aan u of aan andere personen met soortgelijke profielen te tonen. Voor zover Pinterest Europe Limited uw gegevens verwerkt als de enige verantwoordelijke voor de verwerking, bestaat de mogelijkheid dat uw gegevens door Pinterest Europe Limited worden doorgegeven aan de Verenigde Staten. Het Europese Hof van Justitie heeft ten aanzien van de VS verklaard dat zij een land zijn met een ontoereikend niveau van gegevensbescherming. In dit verband bestaat er een bijzonder risico dat uw gegevens door Amerikaanse instellingen/autoriteiten worden verwerkt met het oog op controle en toezicht, zonder dat u daartegen over een adequaat rechtsmiddel beschikt. De rechtsgrondslag voor deze gegevensverwerking is art. 6, lid 1, onder a), DSGVO (toestemming).

Hier vindt u meer gedetailleerde informatie over gegevensbescherming bij Pinterest Europe Limited: https://policy.pinterest.com/nl/privacy-policy Hier kunt u ook uw rechten als betrokkene doen gelden (bijv. het recht om gegevens te laten wissen) met betrekking tot de gegevens die Pinterest Europe Limited over u verwerkt als verantwoordelijke voor de verwerking. U kunt uw gegeven toestemming met betrekking tot het gebruik van Pinterest Retargeting hier (externe link) intrekken of weigeren om uw toestemming te geven voor het gebruik van Pinterest Retargeting.

3.4.3.4 Toestemming voor Google Analytics

Noot

MANUFACTUM gebruikt Google Analytics ook op basis van toestemming met het oog op een vraaggerichte vormgeving en voortdurende optimalisering van Manufactum.nl. De basisversie van Google Analytics is een webanalysedienst die wordt aangeboden door Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland ("Google"). Google Analytics maakt onder andere gebruik van zogenaamde "cookies" (tekstbestanden) en soortgelijke technologieën die op uw eindapparaat worden opgeslagen en een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. Deze informatie wordt gebruikt om uw gebruik van deze website te evalueren en om rapporten samen te stellen over website- of app-activiteiten. De verwerking van de gegevens na de overdracht door MANUFACTUM aan Google Ireland Limited wordt uitgevoerd door Google als enige verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In dit verband kan Google Ireland Limited, als enige verantwoordelijke voor de verwerking, gegevens over u opslaan in de VS. Het Europese Hof van Justitie heeft met betrekking tot de VS bepaald dat het een land is met een ontoereikend niveau van gegevensbescherming. In dit verband bestaat er een bijzonder risico dat uw gegevens door Amerikaanse instellingen/autoriteiten worden verwerkt met het oog op controle en toezicht, zonder dat u daartegen over een adequaat rechtsmiddel beschikt. De rechtsgrondslag voor deze gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, onder a), DSGVO.
Meer informatie en de mogelijkheid om uw toestemming voor de beschreven gegevensverwerking door Google Analytics in te trekken, vindt u hier .

3.4.3.5 Intrekking van alle toestemmingen

Intrekking van alle toestemmingen

U kunt de toestemmingen die u hebt gegeven voor de hierboven beschreven gegevensverwerking (punt 3.4.3.1 tot en met punt 3.4.3.4) hier volledig intrekken.

3.4.4 Verdere verwerking van traceergegevens voor legitieme belangen

MANUFACTUM heeft het recht om na het verlenen van toestemming verzamelde trackinggegevens verder te verwerken op basis van gerechtvaardigde belangen. Deze verdere verwerking is gebaseerd op de rechtsgrondslag van artikel 6, lid 1, onder f), DSGVO (afweging van belangen). Voor zover MANUFACTUM op basis van de rechtsgrondslag van art. 6, lid 1, sub f) DSGVO bovendien trackinggegevens verwerkt, gebeurt dit uitsluitend voor doeleinden waarvoor MANUFACTUM een gerechtvaardigd belang heeft. Deze rechtmatige belangen omvatten onder meer de verwerking van trackinggegevens met het oog op de weergave van geïndividualiseerde reclame op sites van derden en het doen van productsuggesties op Manufactum.nl. MANUFACTUM verwerkt in het kader van deze verdere verwerking van trackinggegevens geen gegevens die in art. 9 DSGVO als bijzonder gevoelig zijn geclassificeerd (bijv. gezondheidsgegevens). MANUFACTUM gebruikt de trackinggegevens ook niet voor het opstellen van evaluatieresultaten die zouden kunnen worden toegewezen aan de door art. 9 DSGVO bijzonder beschermde gebieden. MANUFACTUM neemt ook geen geautomatiseerde beslissingen op basis van de trackinggegevens die rechtsgevolgen hebben voor jou als gebruiker van de website Manufactum.nl of die je op een gelijkaardige manier in aanzienlijke mate beïnvloeden (bv. geïndividualiseerde prijsaanpassingen op basis van je gebruiksgedrag). Bovendien worden de trackinggegevens door MANUFACTUM - afhankelijk van de omvang en de risico's die de verwerking van de trackinggegevens met zich meebrengt voor de bescherming van uw rechten - gepseudonimiseerd, waardoor een toewijzing van de gegevens aan uw persoon wordt voorkomen.

3.4.5 Bezwaar/Opt-out-optie

Naast de reeds beschreven deactiveringsmethoden kunt u de uiteengezette technologieën ook in het algemeen verhinderen door in uw browser de passende cookie-instelling te kiezen. U hebt ook de mogelijkheid om op voorkeur gebaseerde reclame te deactiveren met behulp van de hier (externe link) voorkeursmanager.

3.5 Klantenrekening / gebruikersrekening

3.5.1 Algemene informatie over de klantenrekening

Om u het grootst mogelijke gemak te bieden, bieden wij u de permanente opslag van uw persoonlijke gegevens in een met een wachtwoord beveiligde klantenrekening/gebruikersaccount.

Het aanmaken van een klantenrekening is over het algemeen vrijwillig. Indien u een klantenrekening aanmaakt, is de verwerking van uw hier verzamelde gegevens gebaseerd op art. 6, lid 1, onder b), DSGVO. Na het opzetten van een klantenrekening is geen nieuwe invoer van gegevens meer nodig. Bovendien kunt u de gegevens die in uw klantenrekening over u zijn opgeslagen, te allen tijde inzien en wijzigen.

Alleen als u via onze website/toepassing bestellingen wilt plaatsen, is het openen van een klantenrekening verplicht voor de afwikkeling van de overeenkomst.

U hebt de mogelijkheid om uw klantenrekening op elk moment te verwijderen. Daartoe kunt u contact opnemen met ons of met onze functionaris voor gegevensbescherming. De respectieve contactgegevens zijn te vinden in de rubrieken 1 en 2. Dit betekent echter niet dat de in de klantenrekening zichtbare gegevens worden gewist zodra u een bestelling bij ons hebt geplaatst. Uw gegevens zullen worden gewist na het verstrijken van de bewaarplicht die voor ons geldt op grond van het handels- en belastingrecht. De rechtsgrondslag voor deze verdere gegevensverwerking is art. 6, lid 1, onder c), DSGVO en art. 6, lid 1, onder f), DSGVO, waarbij ons gerechtvaardigd belang ligt in het bewaren van de gegevens om eventuele bestaande gerechtvaardigde redenen voor bewaring.

3.5.2 Bescherming van de klantenrekening

Om een klantenrekening op te zetten, moet u een zelfgekozen wachtwoord invoeren. Dit wordt samen met uw e-mailadres gebruikt om toegang te krijgen tot uw klantenrekening. Een doeltreffende bescherming van uw gegevens is echter alleen mogelijk als u uw toegangsgegevens veilig bewaart en ze beschermt tegen ongeoorloofde toegang door derden. Het komt vaak voor dat gebruikers hetzelfde wachtwoord voor verschillende diensten toekennen. Je moet dit ten koste van alles vermijden. Voorts doet zich het verschijnsel voor dat derden via zogeheten "phishing e-mails" proberen zonder toestemming inloggegevens en andere informatie (bv. kredietkaartgegevens) te verkrijgen. Gelieve verzoeken om persoonsgegevens zeer zorgvuldig op echtheid te controleren, vooral als u ze per e-mail ontvangt. Wij kunnen u op de hoogte brengen wanneer er belangrijke wijzigingen zijn aangebracht in uw klantenrekening (bv. wijziging van adresgegevens of e-mailadres), zodat u kunt nagaan of de wijziging rechtmatig is aangebracht of door een onbevoegde derde partij. Houd er ook rekening mee dat u automatisch ingelogd blijft nadat u onze website hebt verlaten, tenzij u zich actief afmeldt.
Let in verband met de bescherming van uw gegevens op het volgende:

Bescherm in het algemeen uw klantenaccount en ook uw computer, laptop of mobiele apparaat met veilige wachtwoorden en pincodes die alleen u kent! Zorg er ook voor dat u uitlogt na elke online aankoop op onze website.

Zorg ervoor dat je je wachtwoorden altijd maar voor één account gebruikt! Gebruik nooit één wachtwoord voor verschillende providers of portalen. Controleer of het wachtwoord dat u voor onze website hebt gekozen, ook op andere websites wordt gebruikt. Als dit het geval is, adviseren wij u dringend alle wachtwoorden onmiddellijk te wijzigen.

Schrijf wachtwoorden niet op een vrij toegankelijke plaats op. Nogmaals, zorg ervoor dat alleen u toegang heeft tot de wachtwoorden.

Hoe maak ik een veilig wachtwoord?
Wachtwoorden moeten zo worden gekozen dat ze niet gemakkelijk kunnen worden geraden, bv. geen gewone woorden uit het dagelijks leven, uw eigen naam of namen van familieleden. Om het wachtwoord nog veiliger te maken, wordt aanbevolen een combinatie te gebruiken van hoofdletters en kleine letters, cijfers en speciale tekens.

Zijn er nog andere dingen waarvan ik op de hoogte moet zijn?
Als u ooit een openbaar toegankelijke computer gebruikt, zorg er dan altijd voor dat u uitlogt na een bezoek aan onze website.

3.5.3 Waarschuwing tegen vervalste e-mails (spoofing), spam en phishing

In deze zwendel kan Manufactum helaas ook worden misbruikt als de vermeende afzender. Concreet betekent dit dat consumenten valse e-mails kunnen ontvangen uit naam van Manufactum. Deze e-mails zijn zelfs vaak gebaseerd op de merklay-out van de afzender en zijn soms moeilijk te onderscheiden van echte e-mails van Manufactum.

De fraudeurs willen misbruik maken van de vertrouwenspositie tussen ons en onze klanten en zo gevoelige gegevens (bijv. login, klantgegevens, betalingsinformatie) stelen of schadelijke software (zoals virussen of Trojaanse paarden) op uw computer of smartphone installeren.

Manufactum creëert en verzendt deze e-mails niet, zelfs niet als onze naam als afzender wordt gebruikt. Helaas kunnen wij dus geen invloed uitoefenen op de verzending van deze illegale e-mails.

Hoe gaat u op de juiste manier om met spam, phishing en spoofing emails:

 • Wij raden u aan verdachte emails onmiddellijk te verwijderen.
 • Open nooit links of bijlagen in verdachte e-mails en geef geen persoonlijke gegevens vrij.
 • Als je toch per ongeluk op links in de e-mail hebt geklikt, wijzig dan onmiddellijk je Manufactum-wachtwoord onder Mijn account. Wij raden u ook aan een virusscan op uw computer uit te voeren.
 • Als er ongebruikelijke of verdachte informatie over bestellingen of uw klantgegevens in de e-mail staat, log dan in op Mijn Account. Daar vindt u een lijst van alle bestellingen die u daadwerkelijk hebt geplaatst en kunt u de status van de bestelling en de respectieve factuurnummers controleren. Voer daartoe het adres www.manufactum.nl handmatig in de adresregel van uw browser in. Zo wordt voorkomen dat u via een link in de e-mail naar frauduleuze websites wordt geleid.

Onze tip en service voor u: Als u ooit twijfelt, schrijf ons dan een e-mail op: info@manufactum.nl.

3.6 Contact

U hebt de mogelijkheid om op verschillende manieren contact met ons op te nemen. Per e-mail, per telefoon, per contactformulier of per post. Wanneer u contact met ons opneemt, gebruiken wij de persoonsgegevens die u in dit verband vrijwillig verstrekt uitsluitend om contact met u op te nemen en uw aanvraag te verwerken.
De rechtsgrondslag voor deze gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, onder a), artikel 6, lid 1, onder b), artikel 6, lid 1, onder c), DSGVO en artikel 6, lid 1, onder f), DSGVO. In het geval van gegevensverwerking op basis van artikel 6, lid 1, onder f), is ons noodzakelijk gerechtvaardigd belang om op uw vraag te reageren dat wij ons bedrijf in een positief daglicht kunnen stellen en een hoge mate van klant-/prospecttevredenheid kunnen bereiken.

3.7 Toepassingen

Als u besluit per post of e-mail te solliciteren op een vacature die door ons in de rubriek "Vacatures" wordt geadverteerd, verwerken wij uw persoonlijke stamgegevens (bijv. titel en naam), uw contactgegevens (bijv. e-mailadres, telefoonnummer), uw adresgegevens en uw sollicitatiegegevens (bijv. sollicitatiebrief, CV, getuigschriften) met het oog op de beslissing over het al dan niet aangaan van een arbeidsverhouding en, indien van toepassing, ook voor de totstandbrenging, uitvoering en beëindiging daarvan. Andere dan de hierboven vermelde soorten gegevens verwerken wij alleen indien en voor zover zij geschikt zijn om uw geschiktheid voor de functie aan te tonen. De rechtsgrondslag hiervoor is art. 88 DSGVO juncto. § 26 lid 1 zin 1 BDSG.

Als u ons uw sollicitatie per e-mail stuurt (bij voorkeur in PDF-formaat), zorg er dan voor dat deze voldoende is gecodeerd, aangezien gegevensoverdracht per e-mail niet veilig is en dus door derden kan worden gelezen. Let ook op de maximale bestandsgrootte van 7MB.

Indien u ons sollicitatiedocumenten van een derde toezendt, bijvoorbeeld omdat u als personeelsadviseur werkt, bent u verplicht alle voorschriften inzake gegevensbescherming na te leven. Zie het volgende punt 3.9 voor nadere bijzonderheden.

3.8 Oorsprong van de gegevens

In principe verzamelen wij alleen persoonlijke gegevens over u bij uzelf. Mocht dit in uitzonderlijke gevallen niet het geval zijn, dan zullen wij u daar apart op wijzen. Het is echter mogelijk dat wij ook gegevens ontvangen van een andere persoon, namelijk de persoon die deze op de respectieve punten van onze website verstrekt (bv. bij het aanmaken van een account, het gebruik van een contactformulier).

Indien u via onze website persoonsgegevens van derden aan ons doorgeeft, bent u verplicht alle voorschriften inzake gegevensbescherming in acht te nemen, in het bijzonder die van art. 5 tot 9 alsook 12 volgende DSGVO. Anders zijn wij niet van plan de verstrekte gegevens te verzamelen en behouden wij ons het recht voor juridische stappen tegen u te ondernemen.

4 Ontvangers binnen en buiten de Europese Unie

Uw persoonsgegevens kunnen ook worden doorgegeven aan bepaalde ontvangers. In dit verband kunnen uw gegevens worden doorgegeven aan de volgende instanties, onverminderd andere informatie over ontvangers in deze gegevensbeschermingsverklaring:

 • Overheidsinstanties waaraan de gegevens moeten worden doorgegeven op grond van wettelijke vereisten (bv. financiële en toezichthoudende autoriteiten)
 • Interne instanties die betrokken zijn bij de uitvoering van taken (bv. verkoop, IT, IT-beveiliging).bijv. verkoop, IT, IT-beveiliging)
 • Orderverwerkers (bijv. IT-dienstverleners) (zie ook paragraaf 3.2.4)
 • Verzendpartners (bijv. verzendbedrijven)
 • Indien van toepassing, partners via wie wij reclame uitspelen (bijv. Facebook, Pinterest - zie ook paragrafen 3.4.3.2 en 3.4.3.3).
 • Onze functionaris voor gegevensbescherming

Met uitzondering van de verwerkingen waarvoor wij in deze informatie over gegevensbescherming informatie verstrekken over de mogelijkheid om gegevens door te geven aan ontvangers die buiten de EU gevestigd zijn, geven wij uw gegevens niet door aan ontvangers die buiten de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte gevestigd zijn. De gegevensoverdrachten vinden plaats op basis van de zogeheten modelcontractbepalingen van de Commissie van de EU.

5 Uw rechten

5.1 Overzicht

Korte samenvatting

U hebt rechten in verband met de verwerking van persoonsgegevens door ons. U hebt bijvoorbeeld het recht om informatie te vragen over de gegevens die wij over u hebben opgeslagen. U kunt ook elke toestemming die u ons hebt gegeven intrekken en bezwaar maken tegen afzonderlijke gegevensverwerkingen. U hebt ook het recht om onjuiste gegevens te laten corrigeren en om te vragen dat wij u bepaalde gegevens in een elektronisch standaardformaat toesturen. U hebt ook het recht om de gegevens die wij over u bewaren, te laten wissen. Wij wijzen u er in dit verband op dat wij om wettelijke redenen verplicht kunnen zijn de gegevens te blijven opslaan, ondanks het feit dat u gebruik maakt van uw recht op gegevensverwijdering. Daarnaast hebben wij in individuele gevallen een belang bij het blijven opslaan van uw gegevens dat zwaarder weegt dan uw belang bij het wissen ervan (bv. als wij nog vorderingen op u hebben lopen).

5.2 Uw rechten in detail

U kunt de in dit punt 5 genoemde rechten die u ten opzichte van ons hebt, hetzij rechtstreeks ten opzichte van ons, hetzij ten opzichte van onze functionaris voor gegevensbescherming doen gelden. De respectieve contactgegevens vindt u in Nummer 1 en Nummer 2.

Naast het recht om de toestemming die u ons hebt gegeven in te trekken, hebt u ook de volgende rechten indien aan de relevante wettelijke vereisten is voldaan:

 • het recht op informatie over uw persoonsgegevens die door ons zijn opgeslagen (Art. 15 DSGVO), met name kunt u informatie opvragen over de doeleinden van de verwerking, de categorie persoonsgegevens, de categorieën ontvangers aan wie uw gegevens zijn of zullen worden verstrekt, de geplande opslagperiode, de oorsprong van uw gegevens indien deze niet rechtstreeks bij u zijn verzameld;
 • het recht op rectificatie van onjuiste gegevens of aanvulling van juiste gegevens (art. 16 DSGVO),
 • het recht om uw door ons opgeslagen gegevens te laten wissen (art. 17 DSGVO), voor zover door ons geen wettelijke of contractuele bewaartermijnen of andere wettelijke verplichtingen of rechten voor verdere opslag in acht hoeven te worden genomen.
  Het recht op beperking van de verwerking van uw gegevens (art. 18 DSGVO), voor zover de juistheid van de gegevens door u wordt betwist, de verwerking onrechtmatig is, maar u bezwaar maakt tegen het wissen ervan; wij de gegevens niet langer nodig hebben, maar u deze nodig heeft voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van een recht in rechte, of u bezwaar maakt tegen de verwerking van uw gegevens in overeenstemming met art. 21 DSGVO. 21 DSGVO,
 • het recht op gegevensoverdraagbaarheid overeenkomstig artikel 20 DSGVO, d.w.z. het recht om geselecteerde gegevens die door ons over u zijn opgeslagen, te laten overdragen in een gangbaar, machineleesbaar formaat, of om de overdracht aan een andere voor de verwerking verantwoordelijke te verzoeken
 • het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. In de regel kunt u zich wenden tot de toezichthoudende autoriteit van uw gebruikelijke woon- of werkplaats of van onze bedrijfszetel.

5.3 Recht van bezwaar

Recht van bezwaar

Onder de voorwaarden van artikel 21, lid 1, van de GDPR kan bezwaar worden gemaakt tegen de gegevensverwerking op gronden die verband houden met de specifieke situatie van de betrokkene.
Het bovengenoemde algemene recht van bezwaar is van toepassing op alle in deze privacyverklaring beschreven verwerkingsdoeleinden die op grond van artikel 6, lid 1, onder f), DSGVO worden verwerkt. In tegenstelling tot het specifieke recht van bezwaar dat gericht is tegen gegevensverwerking voor marketingdoeleinden, zijn wij krachtens de GDPR alleen verplicht een dergelijk algemeen recht van bezwaar toe te passen indien u ons redenen van dwingend belang daarvoor aanvoert (bv. een mogelijk risico voor het leven of de gezondheid).

5.4 Herroepingsrecht

Indien wij gegevens verwerken op basis van uw toestemming, hebt u het recht deze toestemming te allen tijde in te trekken. De intrekking van de toestemming heeft niet tot gevolg dat de gegevensverwerking die tot het tijdstip van de intrekking op grond van de toestemming heeft plaatsgevonden, onwerkzaam wordt.

6 Duur van de opslag

De opslagduur van de over u verzamelde gegevens is afhankelijk van het doel waarvoor wij de gegevens verwerken. De opslag geschiedt net zo lang als voor de vervulling van het beoogde doel noodzakelijk is. Voor zover wij vanwege wettelijke verplichtingen (bijv. belastingtechnische verplichtingen) bepaalde gegevenscategorieën een voorgeschreven periode moeten bewaren, geschiedt het verder bewaren van de gegevens, nadat het opslaan ervan niet meer noodzakelijk is voor het vervullen van het betreffende doel, uitsluitend om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen hieromtrent. In deze gevallen zijn de gegevens niet meer toegankelijk.

7 Geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profilering (art. 22 DSGVO)

De over u verwerkte persoonsgegevens zullen niet worden gebruikt voor geautomatiseerde besluitvorming die rechtsgevolgen ten aanzien van u heeft of die u op een vergelijkbare manier raakt.

De door u verwerkte persoonsgegevens zullen echter worden gebruikt om u op onze website en in de nieuwsbrief via gepseudonimiseerde gebruiksprofielen persoonlijke aanbevelingen te doen. De rechtsgrondslag voor het aanmaken van de profielen en het gebruik ervan met het oog op individualisering is artikel 6, lid 1, onder f), van de Duitse wet op de gegevensbescherming (DSGVO) (rechtmatig belang), waarbij de verzending van de nieuwsbrief zelf gebaseerd is op de rechtsgrondslag van artikel 6, lid 1, onder a), van de DSGVO (toestemming). Ons legitiem belang bestaat erin u geschikte producten aan te bevelen en zo onze verkoop te bevorderen en ons bedrijf positiever op de markt te kunnen profileren.

8 Geen verplichting om uw gegevens te verstrekken

Er is geen verplichting om ons uw gegevens te verstrekken. Het is echter mogelijk dat wij uw gegevens nodig hebben om een overeenkomst uit te voeren, bijvoorbeeld indien u een of meer producten op onze website wenst te kopen. Indien u ons de daarvoor vereiste en door ons gevraagde persoonsgegevens, waarover u in het kader van deze gegevensbeschermingsverklaring bent geïnformeerd, niet verstrekt, kunnen wij mogelijk geen contract met u sluiten of een reeds gesloten contract niet uitvoeren.

Indien u ook verhindert dat wij gegevens ontvangen die nodig zijn om onze website te gebruiken, bijvoorbeeld door technische maatregelen (zie met name punt 3.4), is het mogelijk dat u onze website niet of niet ten volle kunt gebruiken.

Ook in andere gevallen waarin u ons niet de vereiste gegevens verstrekt (bijv. in het kader van een contactopname of deelname aan een prijsvraag), kunnen wij u helaas de betreffende dienst niet aanbieden.

Menu