Menu

Levering & Terugzending

Leveringen

Wij leveren per post op de snelst mogelijke manier - meestal binnen een paar dagen. Houd er echter rekening mee dat onze producten geen massaproducten zijn. Wij kunnen leveringstermijnen niet altijd vermijden. In dergelijke gevallen zullen wij uw bestelling als deelleveringen uitvoeren.

Facturatie- en leveringsadres

Nadat u zich als klant hebt geregistreerd met uw e-mailadres en wachtwoord, kunt u een adreswijziging doorvoeren. Zodra u de gegevens hebt opgeslagen, worden de wijzigingen aan ons doorgegeven. De wijzigingen worden onmiddellijk weergegeven op het bestelformulier en zijn ook geldig voor uw bestelling.

Wij hebben minstens één dag nodig om uw adreswijziging effectief te verwerken voor uw volgende inschrijving in onze winkel. Als u op dezelfde dag als de wijziging of op de daaropvolgende dag opnieuw inlogt op onze site, kan het nieuwe adres nog niet aan u worden getoond.

Meubel leveringen

De levering door de expediteur geschiedt "franco huis" en wordt geacht te zijn geschied wanneer de meubelen de eerste afsluitbare deur van het leveringsadres hebben bereikt. De montage is niet inbegrepen (maar dat geldt momenteel toch alleen voor onze bedden, die zelfs door technisch onervarenen zonder problemen in elkaar kunnen worden gezet). Zeer belangrijk: De levering wordt veel gemakkelijker als u bij uw bestelling niet alleen het telefoonnummer van het leveringsadres vermeldt, maar ook het nummer waarop u normaal overdag bereikbaar bent - zodat in geval van nood wijzigingen van de datum, die nooit helemaal kunnen worden uitgesloten, toch in onderling overleg op korte termijn kunnen worden geregeld.

Recht op terugkeer

Herroepingsrecht

U hebt het recht om dit contract binnen 14 dagen zonder opgave van redenen te annuleren. De herroepingstermijn bedraagt 14 dagen te rekenen vanaf de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de laatste goederen in ontvangst heeft genomen of heeft genomen. Om je herroepingsrecht uit te oefenen, moet je ons (Manufactum GmbH, D-45729 Waltrop, Tel.: 0800 26 26 101, E-mailadres: info@manufactum.nl) door middel van een duidelijke verklaring (bv. een brief per post, fax of e-mail) op de hoogte brengen van je beslissing om dit contract te herroepen. U kunt hiervoor het bijgevoegde modelformulier voor herroeping gebruiken, maar dit is niet verplicht. Om aan de herroepingstermijn te voldoen, volstaat het dat u de kennisgeving van de uitoefening van het herroepingsrecht verzendt vóór het verstrijken van de herroepingstermijn.

De retourzending moet worden gestuurd naar:
Manufactum GmbH
c/o Rhenus DE&Co.KG
Juchostr. 500
44143 Dortmund

Gevolgen van herroeping

Als u deze overeenkomst herroept, moeten wij u alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, inclusief de leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit het feit dat u een ander soort levering hebt gekozen dan de door ons aangeboden goedkoopste standaardlevering), onverwijld en uiterlijk binnen veertien dagen na de dag waarop wij de kennisgeving van uw herroeping van deze overeenkomst hebben ontvangen, aan u terugbetalen. Voor deze terugbetaling zullen wij hetzelfde betaalmiddel gebruiken dat u voor de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; in geen geval zullen u kosten in rekening worden gebracht.

Wij kunnen terugbetaling weigeren totdat wij de goederen hebben teruggekregen of totdat u het bewijs hebt geleverd dat u de goederen hebt teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerder valt. U dient de goederen onmiddellijk en in ieder geval binnen veertien dagen na de dag waarop u ons van de annulering van dit contract in kennis stelt, aan ons terug te zenden. De termijn is in acht genomen als u de goederen vóór het einde van de termijn van veertien dagen verzendt. Wij dragen de kosten voor het terugzenden van de goederen. U hoeft alleen te betalen voor het waardeverlies van de goederen als dit waardeverlies te wijten is aan het feit dat u de goederen hebt behandeld op een manier die niet noodzakelijk is voor de controle van de staat, eigenschappen en werking van de goederen. Einde van de annuleringsvoorwaarden.

Overeenkomstig § 312g lid 2 van het Duitse burgerlijk wetboek (BGB) bestaat een recht van herroeping onder meer in de volgende gevallen niet in geval van overeenkomsten betreffende de levering van goederen die niet geprefabriceerd zijn en voor de vervaardiging waarvan een individuele keuze of bepaling door de consument doorslaggevend is of die duidelijk op de persoonlijke behoeften van de consument zijn toegesneden, en in geval van overeenkomsten betreffende de levering van goederen die snel kunnen bederven of waarvan de houdbaarheidsdatum snel zou worden overschreden, en vervalt voor overeenkomsten betreffende de levering van verzegelde goederen die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden, indien het zegel na de levering is verwijderd, alsmede voor overeenkomsten betreffende de levering van geluids- of beeldopnamen of computerprogrammatuur in een verzegelde verpakking, indien het zegel na de levering is verwijderd.

Noten bij de annuleringsvoorwaarden en het vervallen van het recht van opzegging:

De bovenstaande alinea's zijn - het is niet moeilijk op te merken - formuleringen die door de wetgever en de jurisprudentie zijn voorgeschreven. We drukken ze plichtsgetrouw af en passen ze plichtsgetrouw toe. Ongeacht de wettelijke verplichtingen streven wij ernaar met u als klant een relatie te onderhouden die in alle opzichten gebaseerd is op partnerschap; in dit verband kunt u ons te allen tijde aanspreken in geval van ergernis van uw kant, zelfs na het verstrijken van de wettelijke termijnen.

Garanties

Onze fabrikanten garanderen de betrouwbaarheid van hun producten. Voor de precieze garantievoorwaarden verwijzen wij naar de beschrijvingen in de onlineshop of naar de informatie in de gebruiksaanwijzing. Bovendien staan wij in voor de producten in ons assortiment:
Gedurende twee hele jaren vanaf de factuurdatum zorgen wij ervoor dat uw garantieaanspraken worden gehonoreerd en dat wij u zorgvuldig van dienst zijn.
Als u vragen hebt over onze producten, kunt u van maandag tot vrijdag tussen 10.00 uur en 18.00 uur contact opnemen met onze klantenservice op 0800 26 26 101 of schrijven naar info@manufactum.nl .

Menu