Menu
Niewsbrief

Gutes aus Klöstern

Monastiek werk. Van oorsprong en praktijk

Monastiek werkMonastiek werk

Het waren de kloosters die de manier waarop werk in het Westen werd gewaardeerd, aanzienlijk veranderden. In de Griekse oudheid werd het - van de landbouw tot het handwerk - beschouwd als het laagste niveau van menselijke activiteit, onverenigbaar met de waardigheid van de vrije mens. In het Oude Testament werd het de mens als boetedoening opgelegd: in het zweet uws aanschijns moet hij zijn brood eten. Alleen in het Nieuwe Testament heeft werk een natuurlijke plaats in het leven gekregen, maar het mag en moet geen doel op zich of een afgod worden.

Jezus van Nazareth ging nederig voorop, hij was een timmerman, werkte met zijn eigen handen, maakte zich gemeen met het volk - een culturele breuk, een keerpunt in de tijd. Paulus zwoegde als een tentenmaker, Petrus, Jacobus en Johannes waren eenvoudige vissers voor hun roeping, Mattheüs een tollenaar. Vanwege hun ambacht werden de andere apostelen patroonheiligen van mijnwerkers, herders, metselaars, timmerlieden, wandelaars, leerlooiers en houthakkers. Enerzijds onderstreept dit nogmaals hun nederigheid, maar anderzijds getuigt het van het zelfvertrouwen van de beroepsbeoefenaren om zich te verzekeren van zulke machtige beschermheren.

Voor de eerste monniken van de Egyptische woestijn was handenarbeid niet alleen een ascetische oefening - "gezond voedsel" - en een basis om te overleven, maar ook een directe navolging van Christus. Bescheidenheid in actie, geest en hand, innerlijke en uiterlijke vrijheid. Touwen, manden en matten werden geweven en verkocht, gebruikt om in hun onderhoud te voorzien en de zieken te verzorgen. De voormalige soldaat Pachomius leidde de monniken in Boven-Egypte rond 320 tot een gemeenschappelijk leven (Grieks: Koinobion) met regels en gestructureerde economische activiteit; hij stichtte aldus de eerste kloosters van het christendom. Daarin leefden de monniken in "verzekerde armoede", werden allen gelijk behandeld ongeacht afkomst en status, en had het eenvoudige handwerk betekenis als een "uitwendig hulpmiddel bij de meditatie".

Middelen om vrij te zijn van wereldse dwang

De kloostergemeenschap als geheel nam deel aan de economie; het doel was zelfvoorziening: werk als middel om vrij te worden van wereldse dwang. Er moest een basisinkomen worden uitgewerkt, evenals middelen om de armen te helpen. Een gemeenschappelijke arbeidsethos en werkorganisatie maakten de Egyptische kloosters spoedig zeer succesvol. De kloosters groeiden uit tot enkele honderden monniken, en binnen de kloosters waren huizen toegewezen aan afzonderlijke beroepsgroepen: pottenbakkers, linnenwevers, bakkers, koks, kleermakers, timmerlieden, schoenmakers of tuinlieden. De kloosters werden rijk aan land, vee, schepen, kortom, aan aardse goederen. Rond het jaar 351 kwamen individuele abten en kloosters in opstand - een armoedetwist brak uit omdat de geestelijke dimensie verloren dreigde te gaan. Sindsdien is de consensus van alle monastieke hervormingen - waarvan de grootste en belangrijkste, ook in de context van de waarde van arbeid, zeker die van Sint Benedictus is - dat het zoeken naar het Koninkrijk van God, het ware werk in de wijngaard van de Heer - de spiritualiteit - voorrang heeft in een klooster. Pas daarna komen de wereldse dingen.

Ora et labora. De Regel van St. Benedictus en zijn werk ethiek

Het middeleeuwse monnikendom heeft in stilte prestaties geleverd die tot de moeilijkste en prachtigste in de wereldgeschiedenis behoren: het kunstig kopiëren van boeken. Monniken hebben ons niet alleen de Bijbel overgeleverd, maar ook het grootste deel van de oude kennis en de geschriften van de vroege Middeleeuwen. Het meest gekopieerde boek is en blijft de Heilige Schrift, maar op de tweede plaats van de overgeleverde manuscripten staat de Regel van Sint Benedictus uit de 6e eeuw!

De Regel van Sint BenedictusDe Regel van Sint Benedictus

Ironisch genoeg werd haar triomf als de monastieke regel van het Avondland geholpen door een persoonlijkheid die zelf nauwelijks kon schrijven: Karel de Grote.
Hij wilde dat de Regel van Benedictus gevolgd werd in alle kloosters van zijn rijk. En dat had gevolgen. Tot op de dag van vandaag gebruiken we een veelgebruikte spreuk als synoniem of som voor de Regel van Benedictus, die niet letterlijk in de tekst van de Regel te vinden is: "Ora et labora" -
"Bid en werk! Maar het ethos erachter is veel gedifferentieerder.

Zoek de juiste positie!

Ten eerste, werk is niet verabsoluteerd. Het ritme van het monastieke leven is de eredienst in de kerk: "Wanneer je het teken voor de eredienst hoort, zet dan alles opzij. Aan niets moet de voorkeur worden gegeven boven aanbidding" (hfdst. 43:1-3). Ons denken van vandaag suggereert dat we aanbidding zien als een onderbreking van de dagelijkse gang van zaken, maar voor Benedictus gold precies het tegenovergestelde perspectief. Hij dacht erover na hoe de tussenliggende tijd zo kon worden ingevuld dat het individu er zoveel mogelijk baat bij had: "Ledigheid is de vijand van de ziel.

Daarom moeten de broeders op bepaalde uren bezig zijn met handenarbeid, op bepaalde uren met gewijde lezing" (48, 1). Dit maakt het aannemelijk om het Benedictijnse motto nog verder uit te breiden: "Bid, lees en werk", en dit is precies wat men de laatste tijd steeds vaker aantreft. Het is waar dat werk in het klooster de laatste plaats inneemt in dit paradigma. Maar het is niet de ivoren torenpositie van minachting voor lichamelijke activiteit; een paar verzen verder lezen we: "Zij zijn waarlijk monniken wanneer zij, zoals onze vaderen en de apostelen, leven van het werk van hun handen" (48:8). Zelfs in het vroege christendom waren er eenlingen die de dag verspilden onder spirituele voorwendselen en hoopten op de steun van de gemeente. Zulke mensen zijn ook niet welkom in het klooster: "Als iemand zo achteloos en indolent is dat hij niets wil of kan leren of lezen, laat hem dan iets te doen krijgen, zodat hij niet ledig zal zijn" (48:23).

Jezelf vinden?

Wat zegt de Regel over professionalisme en zelfverwerkelijking? Verbazingwekkende dingen: "Als er ambachtslieden in het klooster zijn, kunnen zij hun werk in alle nederigheid verrichten, als de abt het toestaat. Maar als een van hen hoogmoedig wordt omdat hij verwaand is over zijn kunnen en denkt dat hij het klooster iets brengt, zal zijn werk hem worden afgenomen" (57, 1-3).

Voor het leven in het klooster is het verrichte werk niet doorslaggevend. Bij een nieuwkomer moet men er vooral op letten of hij "werkelijk God zoekt" (58, 7). Tegelijkertijd wordt de abt aangeraden: "Wees in alles gematigd, opdat de sterken vinden wat zij verlangen en de zwakken niet op de vlucht slaan" (64, 19).

De benedictijnse arbeidsethiek houdt dan ook in dat alles sober wordt gerangschikt; werk is een noodzaak voor levensonderhoud, gastvrijheid en naastenliefde en, daarbovenop, voor de rijping van de concrete persoonlijkheid. Maar zelfs vanuit dit gezichtspunt zijn scheppen en hebben nooit louter middelen om een doel te bereiken, maar vereisen zij dat de geestelijke dimensie telkens weer tot gelding wordt gebracht. En zelfs het eenvoudigste werktuig moet zich daaraan onderwerpen wanneer de Regel de beheerder van het klooster voorschrijft: "Alle gebruiksvoorwerpen en alle bezittingen van het klooster moet hij beschouwen als heilige altaargereedschappen" (31, 10).

Waterkracht en contemplatieve tijd

Benedictijnen en Cisterciënzers, de hoofdrolspelers van "ora et labora", kunnen gerust beschouwd worden als economische pioniers met een aanzienlijke invloed op de culturele en economische ontwikkeling van het Avondland. Hun kloosters waren centra van onderwijs, onderzoek en wetenschap - en de eerste grote economische ondernemingen. Historici spreken van "kloosters als centra van innovatie" en noemen als voorbeelden de logistiek van molens, de zoutwinning, de mijnbouw en de industriële kloostergebouwen uit de 12e eeuw. In Vaulerent bij Parijs is een 72 meter lange graanschuur bewaard gebleven; dergelijke graanschuren maakten deel uit van elk groter kloostercomplex. De smederij van het cisterciënzerklooster van Fontenay meet meer dan 50 meter, een zaal met twee schepen, een vroege industriële kathedraal.

Er waren waterleidingen in kloosters toen de mensen in de steden nog naar de put buiten de poort gingen. Reeds in de Egyptische kloosters van de 4e eeuw werd handig gebruik gemaakt van waterkracht - om het werk te vergemakkelijken en zo de contemplatieve tijd te verlengen. De Benedictijnse Regel wil watermolens in de buurt van kloosters waar mogelijk. Het Oberharzer Wasserregal, dat in 2010 tot werelderfgoed is verklaard, heeft ook een kloosterlijke oorsprong; het cisterciënzerklooster van Walkenried speelde een belangrijke rol bij de aanleg van het stelsel van vijvers en kanalen. Een deel van de mijnbouw in de Oberharz werd aan haar toevertrouwd, en het geavanceerde waterbeheersysteem zorgde ervoor dat de mijnbouw ook in drogere maanden over waterkracht kon beschikken.

Kloosters waren betrokken bij de handel in zout, het "witte goud" van de Middeleeuwen, en in Engeland beheerste de cisterciënzerorde een tijdlang de wolmarkt. Kloosters waren inventief en cultureel invloedrijk op vele gebieden, bijvoorbeeld op het gebied van landbouw en plantenveredeling met verbeterde teeltmethoden zoals drie-veldslandbouw, drainage of bemesting.

Kloosters waren niet alleen pioniers op het gebied van onderwijs, kunst en ziekenhuizen, maar ook op het gebied van arbeidsverdeling en zeer gespecialiseerde ambachten. In de kloosters woonden theologen en wetenschappelijke onderzoekers, architecten en ingenieurs, boeren, molenaars, bakkers, brouwers, slagers, wagen- en vatenmakers, smeden, timmerlieden, verpleegsters en dokters. De Lorsch-farmacopee, die de rijkdom van de medische ervaring van die tijd documenteert, werd in de 8e eeuw geschreven. "Over de verzorging van tuinen", bekend als de "Hortulus" en een van de belangrijkste botanische werken van de Middeleeuwen, werd geschreven door Walahfrid van Reichenau in 827.

De oudste appelvariëteit die vandaag nog wordt geteeld, de Borsdorfer Renette, werd in 1170 vermeld in het register van het klooster van Pforta, en een muur die rond 1330 door cisterciënzers werd gebouwd, omringt nog steeds de Clos de Vougeot, een van de beroemdste wijngaarden ter wereld; het kan worden omschreven als de oudste experimentele wijngaard ter wereld. Of het nu in de Bourgogne, aan de Rijn of de Donau, in Zuid-Tirol of in de Rheingau was, het waren vaak monniken die de wijnbouw hebben geïntroduceerd, de eerste hellingen hebben beplant en het terroir hebben benut. Het belang van de bijen voor de kloosters blijkt uit het "Lorscher Bienensegen", een Oudhoogduits rijmpje uit de 9e eeuw, dat zou herinneren aan een weggevlogen zwerm bijen.

Het evenwicht bewaren

Materieel succes heeft altijd zijn gevaren gehad, zoals de kloostergeschiedenis getuigt met vele letterlijke gevallen. Rafael M. Rieger geeft een hedendaags voorbeeld van hoe het contemplatieve leven van een gemeenschap kan worden geschaad door de oprichting van een kloosterwinkel: "In plaats van verantwoordelijk te zijn voor het gebed, zoals de traditie is, moeten de zusters of broeders zich nu informeren over het aanbod van goederen, bestellingen plaatsen, berekeningen maken, reclame maken, het gebruik van materiaal en personeel plannen, verkoopsgesprekken voeren enzovoort...".

Om een klooster als productieve gemeenschap in evenwicht te houden, moet veel meer worden afgewogen dan alleen materiële goederen. Veel religieuze ordes hebben hier eeuwenlange ervaring mee. Dit blijkt ook uit de antwoorden van de nonnen en monniken verderop in de bladzijde. Benedictijner abdijen in Duitstalig Zwitserland, Beieren en Baden-Württemberg hebben een gemiddelde levensduur van ongeveer 500 jaar, volgens de in Zürich gevestigde onderzoekster Margit Osterloh. Slechts een kwart van de sluitingen is te wijten aan slecht beheer. Universiteiten zijn in het beste geval even consistent over zo'n lange periode. In het internationale zakenleven houden de meest succesvolle ondernemingen het vaak maar 40 tot 50 jaar vol, en minder dan een derde van de familiebedrijven overleeft de tweede generatie.

Alf Mayer, Martin Erdmann

Wat betekent werk voor mij? Nonnen en monniken antwoorden:

**Ik ben een religieuze zuster in de Brood van het Leven gemeenschap. Wij leven hier met de armen en daklozen, die wij in onze gemeenschap hebben opgenomen, met Christus in de Eucharistie. Wij werken altijd in de ontmoeting met Christus. Wij zien onze huizen als ontmoetingsplaatsen waar men dichter bij de vrede en de zin van het leven kan komen. Wij wonen in het dorp. Veel vrouwen hier hebben geen werk en de werkloosheid grenst aan uitzichtloosheid. Deze vrouwen zijn eersteklas koks die hun kookkunsten hebben meegekregen uit de familietraditie, van hun moeders en grootmoeders. We hebben een bedrijf opgebouwd waar onze specialiteiten worden gemaakt, we werken allemaal samen. Met dit werk kunnen verschillende families hun brood verdienen. De hoop die in het Evangelie wordt beschreven heeft hier zeer concrete vormen aangenomen. Zuster Małgorzata; Gemeenschap "Brood van het Leven", Polen

**We leven in de stad en in het ritme van de stad, die ons natuurlijk vormt. En we zeggen ook graag dat ons klooster de stad is. Voor ons zijn twee dingen van groot belang: we gaan buiten werken, maar we werken bewust een beperkte tijd: als een halve dagtaak. We maken onze goden niet van het werk, maar verdienen er eerst ons brood mee. We hebben andere prioriteiten. We zijn niet door muren omsloten, maar we leven een innerlijke omsluiting: we hebben bepaalde tijden voor eenzaamheid, stilte, studie van de Heilige Schrift ... Voor ons is het geen kwestie van afgescheiden zijn van de wereld, maar van leven in een andere geest, maar ook niet in de zin van het verachten van de wereld." Zuster Anne-Claire; Gemeenschap van Jeruzalem, Keulen Groot St. Martin

**Het bijproduct zijn we zelf. "Ik zeg tegen de medewerkers: we maken producten en ook een bijproduct. Dan laat ik ze erover nadenken, uitzoeken wat dat bijproduct zou kunnen zijn.... Het bijproduct, veel belangrijker dan het product, zijn wijzelf! Wij en vrede onder elkaar, met onze klanten en verder met de hele wereld. Kosten: aandacht, geduld... Vrucht: Vreugde, ja, maar ook soms gebroken stukken, want het lukt niet altijd lang en hoeft niet altijd te lukken" Zuster Sabine OCSO; Trappistenabdij Maria Frieden, Dahlem/Eifel

**Lusteloosheid is de vijand van de ziel. "Monastiek werk heeft verschillende betekenissen: Het moet de gemeenschap in staat stellen zo goed mogelijk in haar behoeften te voorzien en van haar eigen werk te leven. Het moet de monnik helpen, naast zijn gebedsleven, elke vorm van luiheid te vermijden, die "de vijand van de ziel" is, zoals Sint-Benedictus zegt. Het moet ook beschouwd worden als een boetedoening voor de vergeving van zonden; dit is zoals het aan de eerste mens werd opgelegd door de verdrijving uit het aardse paradijs. Kortom, werk is een integraal onderdeel van het monnikenleven" Pater Raphael OSB; Benedictijnenabdij van Le Barroux, Frankrijk

**Voor de discipel van Sint-Benedictus is "ledigheid de vijand van de ziel", en daarom is werk, naast het economische aspect van het voorzien in ons levensonderhoud, vooral een manier om verenigd te zijn met allen die hun werk moeten doen, soms met grote moeite, en ook een middel om in meer dan onze behoeften te voorzien om anderen te kunnen helpen. Als de aard van het werk het gelukkig mogelijk maakt dat de een of de ander zich geestelijk ontwikkelt, is dat meer dan goed. Maar meer nog is het een manier om God te ontmoeten die de wereld in zes dagen schiep en op de zevende dag rustte" Pater Robert OSB; Benedictijnenabdij van Ganagobie, Frankrijk

**Uitdrukking van mijn liefde voor de wereld en de gemeenschap. ** "Voor ons monniken is werk in de eerste plaats relatie. In handenarbeid ga ik een relatie aan met de materie, met de kosmos. In het werk ga ik een relatie aan met de naaste. Het werk moet altijd zo gestructureerd zijn dat ik in contact kan treden met mijn goddelijke bron. Dan wordt het werk gebed, een creatieve uitdrukking van mijn liefde voor de wereld en de gemeenschap. "Broeder Axel OSBCam; Camaldolese Abdij Camaldoli, Italië