Menu

Annuleringsvoorwaarden

1. Annuleringsvoorwaarden

Herroepingsrecht

U hebt het recht om deze overeenkomst binnen 14 dagen zonder opgave van redenen te herroepen.
De herroepingstermijn bedraagt 14 dagen te rekenen vanaf de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de laatste goederen in ontvangst heeft genomen of heeft genomen.

Om je herroepingsrecht uit te oefenen, moet je ons (Manufactum GmbH, D-45729 Waltrop), Tel.: 0800 26 26 101 E-mailadres: info@manufactum.nl) door middel van een duidelijke verklaring (bv. per brief, fax of e-mail per post) op de hoogte brengen van je beslissing om dit contract te herroepen. U kunt hiervoor het bijgevoegde modelformulier voor herroeping gebruiken, maar dit is niet verplicht.

Om aan de herroepingstermijn te voldoen, volstaat het dat u de kennisgeving van de uitoefening van het herroepingsrecht vóór het verstrijken van de herroepingstermijn verzendt.
(Modelformulier voor herroeping en algemene voorwaarden als PDF).

De retourzending moet worden gestuurd naar:
Manufactum GmbH
c/o Rhenus DE&Co.KG
Juchostr. 500
44143 Dortmund

Gevolgen van herroeping

Als u dit contract annuleert, moeten wij alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, inclusief leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit het feit dat u een ander type levering hebt gekozen dan de door ons aangeboden goedkoopste standaardlevering), onverwijld en uiterlijk binnen veertien dagen na de dag waarop wij bericht hebben ontvangen van uw annulering van dit contract, aan u terugbetalen. Voor deze terugbetaling zullen wij hetzelfde betaalmiddel gebruiken dat u voor de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; in geen geval zullen u kosten in rekening worden gebracht. Wij kunnen terugbetaling weigeren totdat wij de goederen hebben teruggekregen of totdat u het bewijs hebt geleverd dat u de goederen hebt teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerder valt.

U moet de goederen onmiddellijk en in elk geval binnen veertien dagen vanaf de dag waarop u ons de annulering van dit contract meedeelt, aan ons terugsturen. De termijn is in acht genomen als u de goederen vóór het einde van de termijn van veertien dagen verzendt.

Wij dragen de kosten voor het terugzenden van de goederen. U hoeft alleen te betalen voor eventuele waardevermindering van de goederen als deze waardevermindering te wijten is aan uw omgang met de goederen op een manier die niet noodzakelijk is voor de controle van de staat, eigenschappen en werking van de goederen.

2. Uitsluiting/uitputting van het herroepingsrecht

Overeenkomstig § 312g lid 2 van het Duitse burgerlijk wetboek (BGB) bestaat een recht van herroeping onder meer in de volgende gevallen niet in geval van overeenkomsten betreffende de levering van goederen die niet geprefabriceerd zijn en voor de vervaardiging waarvan een individuele keuze of bepaling door de consument doorslaggevend is of die duidelijk op de persoonlijke behoeften van de consument zijn toegesneden, en in geval van overeenkomsten betreffende de levering van goederen die snel kunnen bederven of waarvan de houdbaarheidsdatum snel zou worden overschreden, en vervalt voor overeenkomsten betreffende de levering van verzegelde goederen die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden, indien het zegel na de levering is verwijderd, alsmede voor overeenkomsten betreffende de levering van geluids- of beeldopnamen of computerprogrammatuur in een verzegelde verpakking, indien het zegel na de levering is verwijderd.

Noten bij de leden 1 en 2:

De voorgaande leden zijn - het is niet moeilijk op te merken - door de wetgever en de jurisprudentie voorgeschreven formuleringen. We drukken ze plichtsgetrouw af en passen ze plichtsgetrouw toe. Ongeacht de wettelijke verplichtingen streven wij naar een relatie met u als klant die in alle opzichten gebaseerd is op partnerschap; in dit verband kunt u ons te allen tijde aanspreken in geval van ergernis van uw kant, zelfs na het verstrijken van de wettelijke termijnen.

Menu